RELINING

 

 

 

våra tjänster

Vårt absoluta mål med våra tjänster är att säkerställa entreprenader där stamrenovering sker genom relining / rörinfodring som metod utförs korrekt och att systemet blir tätt 

Våra viktigaste mål i vårt engagemang i ett reliningprojekt 

 

Fri Rådgivning – Projektanalys

 

Kontakta oss gärna om ni vill diskutera ert projekt

Står ni i begrepp att renovera era avlopps stammar. Då finns det olika renoverings åtgärder och metoder att välja mellan.

Vi kan träffas och tillsammans gå igenom era planer och vad som skall göras i fastigheten. Vi diskuterar metoder och eventuella problem, tittar på ritningar och ser över vilka möjligheter som kan finnas i er fastighet.

Renovering och underhåll av fastigheten är den fråga som upplevs som svårast och som tar mest tid för fastighetsägaren att hantera.

 


 

Våra projektledare är vana att driva allt ifrån mindre projekt till mer komplicerade och omfattande projekt.
Som samarbetspartner hjälper vi Er med rådgivning, upphandling, kontraktsskrivning och projektledning beroende på önskemål. Vi står på er sida och bevakar era intressen under projektets gång.

Genom att anlita en erfaren projektledare så blir vägen fram till fullbordat projekt mycket enklare och ni slipper de problem och irritationsmoment som vanligtvis dyker upp i ett projekt.
Vi kan dessutom erfarenhetsmässigt säga att det blir billigare för beställaren när en fackman är med och handlar upp projektet.
Kort sagt; ni spar både tid och pengar.

 

Vi bjuder på FRI rådgivning och projektanalys – KOSTNADSFRITT.

Förstudie inför stamrenovering

En förstudie är en preliminär studie i det absolut första stadiet av ett projekt. Förstudien genomförs för att se om projektet är aktuellt att genomföra avseende ekonomiska, tekniska och tidsmässiga aspekter. 

Att börja med en förstudie inför en relining och stamrenovering är oftast viktigt för att finna det faktiska behovet.
Man vet förmodligen att en renovering av avloppsledningarna är nödvändig men man vet inte med säkerhet om relining är rätt metod, man bör av den anledningen se över statusen på befintliga stammar och utvärdera dessa. Man bör kanske även se över möjligheterna att eventuellt utföra även andra åtgärder i samma entreprenad.

Förstudien ger en tydlig bild av eventuella tekniska problem och brister hos byggnadsdelar och installationer. Att få en fullständig problembild gör att man lättare hittar rätt metod för renoveringen samt vilka mål och ramar som är lämpliga för projektet.

Som rådgivande konsult vill vi belysa olika alternativ till lösningar och konsekvenserna av dem. Olika lösningar kan medföra olika ekonomiska konsekvenser både på kort och lång sikt.

Ju fler förutsättningar man kan redovisa på förhand, desto färre kostnader tillkommer under själva entreprenaden, kostnader som då blir extra dyra eftersom de är oplanerade.

Att göra en förundersökning minskar risken för obehagliga och dyra överraskningar samtidigt som vi håller nere totalkostnaden.

Kort och gott en förstudie lönar sig i slutändan

Upphandling av entreprenör

Vid en upphandling inför relining tar vi hjälp av det som vi lärt oss under förstudien och skapar ett förfrågningsunderlag med så många parametrar och detaljer om projektet som möjligt för skapa en specifik bild av objektet.

Det innebär att entreprenören är bättre förberedd på hur arbetet kommer att se ut i fastigheten och vad de skall räkna på i sitt anbud,. De behöver av den anledningen inte ta så mycket höjd i anbudet för osäkra riskmoment, som de normalt måste göra då de inte vet de exakta förutsättningarna i fastigheten.

På det sättet håller vi nere entreprenadens totalpris och undviker även risken för att entreprenörerna lägger ett alldeles för lågt bud av konkurrensskäl. Det lägre anbudet kompenseras i ett senare skede genom dyra och oväntade ÄTA-arbeten.

En upphandling av det här slaget kräver att en hel del dokumentation skall skapas som t ex AF-del (allmänna föreskrifter) och teknisk rambeskrivning, vilket är referensdokumentation som beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för entreprenaden.

Andra saker som ofta glöms bort i sammanhanget är vilket ansvar föreningen eller fastighetsägaren har som byggherre. Entreprenader ska idag anmälas till skatteverket, det finns krav på ID-06 och arbetsmiljösamordning samt brandskydd med mera.

När anbudsförfrågan är färdigt skickas detta, tillsammans med aktuella ritningar, ut till den eller de entreprenörer som är med i upphandlingen. Entreprenörerna behöver därefter få fastigheten visad för att bilda sig en egen uppfattning om status och stammar. 

 

Förfrågningsundelag skickas till flera entreprenörer

Anbudsförfrågan skickas sedan till flera olika entreprenörer för att låta dessa inkomma med anbud på projektet.

När anbuden inkommit sammanställs dessa. Vi gör en anbudsutvärdering och visar på skillnader mellan de olika inkomna anbuden. Vi rapporterar sedan detta för er , anbudsutvärderingen kommer tydligt att visa vad som ingår i anbudet och vad som är tillkommande arbeten i förhållande till den skriva anbudsförfrågan. 

Om ni önskar gör vi en rekommendation på lämplig entreprenör men det är alltid fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen som fattar det avgörande beslutet.

 

Entreprenadkontrakt 

När entreprenör är vald utav beställaren så behöver det tecknas ett entreprenadkontrakt med entreprenören.

I entreprenadkontraktet skriver vi in de sista överenskommelserna mellan beställare och entreprenör men även t.ex. när arbetet beräknas att starta, viten vid förseningar av entreprenaden, betalningsplan etc.

Samtliga dessa kontraktshandlingarna med entreprenören är väldigt viktiga dokument för alla i entreprenaden, här beskrivs skyldigheter och krav, prissättningar, och här beskrivs hur entreprenaden skall utföras och vad som ingår och vad som är tillkommande arbeten som beställaren får betala utöver kontraktsbeloppet.

 

Projektledning vid entreprenad

Entreprenören och beställaren har nu skakat hand och skrivit på ett kontrakt och relining entreprenaden påbörjas.

Rollen som projektledare innebär att vara smörjmedlet mellan entreprenör och beställare; i de flesta fall en styrelse eller fastighetsägare som oftast inte har samma specialistkompetens i frågor som rör byggnation, fastighetsrenovering och relining.

Projektledaren finns nära beställaren och har en viktig rådgivande funktion, med kompetens om både det finstilta och det handgripliga.

Som beställare kan ni se projektledaren som er förlängda arm. Han eller hon ska väga fördelar och nackdelar, och hjälpa er att fatta bra beslut. Genom projektledaren ska ni kunna driva entreprenaden inom planen för tid, budget och kvalitet.

Betydelsen av bra kommunikation är ovärderlig. Alla parter måste få den information de behöver i rätt tid. Med öppen och rak kommunikation undviker vi många fallgropar.

Projektledaren är en nyckelperson som organiserar och leder byggmöten under entreprenaden och ser till att alla berörda parter tar del av de ändringar som görs. Förutom att ta rätt och snabba beslut under pågående entreprenad som i sin tur minimerar ÄTA-arbeten så håller projektledaren kontroll på att entreprenören håller sig till budget och avtalad plan.

Slutsats – med en erfaren projektledare sparar man både tid och pengar.

Besiktning av entreprenaden kommer att ske löpande för att säkerställa att alla utföranden går rätt till väga. Vi finns tillgängliga både för beställare och entreprenör för att hela tiden lösa uppkomna frågor och problem som kan komma att ske på vägen.

Vi håller koll på tidplanen och besiktigar efter hand som varje trappa eller fas blir avslutad så att man kan komma vidare i produktionen.

Beroende på överenskommelse och typ fastighet, storlek etc. så utför vi även granskning av de filmade rören löpande .

 

Granskning och kontroll av inspektions film av Relinade rör.

Vi är BRIF certifierade besiktningsmän för besiktning av Relinade rör system

Genom att anlita en godkänd besiktningsman så säkerställer ni att er entreprenad har utförts och godkänts av en oberoende konsult.
Vi går igenom allt film material och granskar varenda centimeter av ert Relinade avloppssystem, allt för att säkerställa att ni har fått en korrekt entreprenad genomförd.

Ni erhåller en detaljerad granskningsrapport där alla avvikelser är noggrant bokförda.

RELINING med kvalitet och höga krav

Alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar MÅSTE vara kvalitetsmedvetna och ha mycket höga krav på utförda relining och entreprenad arbeten, speciellt när det gällar vatten och avloppinstallationer. De ska vara funktionsdugliga under många år framöver.

Fuktskador från vatten och avlopp tillhör de störtsta problemen i alla fastigheter, där sker det absolut flest försäkringsskador och dessa vill man oftast försöka utesluta till så stor del som möjligt, de har en förmåga att bli både kostsamma och problematiska.

Avloppsledningarna i en fastighet är en av de viktigaste installationerna som man förväntar sig skall fungera problemfritt. Många låter de befintliga installationerna bli allt för gamla och åtgångna och då blir åtgärderna kanske svårare och mer kostsamma.

Det gäller att i god tid se över befintlig status och sätta in rätt åtgärder och resurser, vare sig man skall utföra ett stambyte eller en relining.

Vårt generella råd är att i god tid kontakta expertis som kan avgöra befintlig status på er anläggning och på det viset hjälpa fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse till bra beslut. 

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER

RELINING KONTROLL & BESIKTNING

Tel:010-1780 170
E-post: kontakt@reliningkontroll.se

Kontakt och Offertförfrågan >>

 

Vid relining anlita professionell hjälp

En anläggning som renoveras förväntas att vara beständig under många år framöver.

Då bör man ställa rätt krav på utförandet av entreprenören.

Vi hjälper Er säkerställa installationen