Bra att veta om om relining avloppsrör

 

Frågor och svar om Relining / relina

Vi har samlat ihop frågor svar gällande relining för att underlätta sökandet efter information

Varför relina / relining avloppsrör

Relining har utvecklats till ett starkt val

Rörinfodring eller relining startade för drygt 25 år sedan som alternativ metod till traditionell renovering med stambyte. De senaste åren har marknaden för relining vuxit starkt, detta beroende på att det finns ett enormt stort  renoveringsbehov i många fastigheter.

 

Tre orsaker för att välja relining

 1. Relining som metod att renovera avloppstammar är betydligt vänligare mot de boende under arbetet och tar i jämförelse inte så lång tid att utföra mot att på ett traditionellt vis byta avloppstammar
 2. Tekniken för att utföra Relining är idag en beprövad metod, men man bör inte ta några genvägar, välj godkända system och entreprenörer / leverantörer. Intakta Reliningsystem anser vi vara av stor vikt för att bibehålla ett bra rör i fastigheten på lång sikt
 3.  Kostnadsskillnaden för relining i förhållande till ett regelrätt stambyte är stor, relining är ett betydligt mer kostnadseffektivt. Detta av olika orsaker, en stor skillnad är att man vid relining inte behöver riva och renovera alla badrum.
  Relining / Rörinfodring – Vad är det

Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera rör och ledningar.

Hur går man till väga vid relining

De gamla rören rensas från sediment och rost och ev. skador åtgärdas, därefter beläggs de invändigt med plastmaterial så att ett nytt plaströr bildas inuti det gamla röret. Istället för att byta ut de gamla och ibland trasiga rören så lagar man de befintliga eller egentligen så bygger man ett nytt plaströr på insidan av det gamla röret, genom relining / infodring, vilket förlänger livslängden.

Relining är ett hantverk

Relining – att relina – som färdigt resultat är en kombination av att använda framtagna specifika material kombinerade till ett specifikt system av komponenter. För att sätta samman Reliningsystemet på ett korrekt sätt krävs mycket träning och en stor noggrannhet, således så är relining ett hantverk som kräver utbildning, tålamod och en känsla för detaljer,  och där resultatet beror mycket på kvaliteten i utförandet.

 

Beräknad livslängd på relinade rör

Reliningbranschen går framåt såväl i fråga om material-utveckling som metoder för efterkontroll. Hittills har det inte säkert framkommit att någon utförd relining har slutat fungera p.g.a. ålder, de som har misslyckats har berott på felaktig applicering. Hittills har de äldsta relinade rören i bruk hållit i 25 år och mycket få problem har uppstått.

Tester har gjorts på SP där man genom simuleringar och accelererad åldring kan uppskatta materialets livslängd. Det går dock inte att lämna ett svar på hur lång livslängden på ett relinat avloppsystem i bruk är, eftersom det till stor del beror på utförandet och yrkesskickligheten hos hantverkaren. SP:s godkännandebevis visar på åldersbeständighet på 50 år för själva plasten för vissa metoder, men det är inte samma sak som att reliningen kommer att hålla i 50 år.

 

Metoder och material vid relining

Metoder och material utvecklats och förbättrats mycket sedan starten och idag har vi kommit långt med bra verktyg och teknik.

Intresset för relining som ett alternativ eller som komplement till stambyte ökar hos bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Eftersom relining spar mycket pengar och bekymmer för de boende i förhållande till ett regelrätt stambyte.

Det ska dock understrykas att relining och stambyte inte är samma sak. Stambyte innebär att nya rör installeras, medan relining innebär att befintliga rör lagas och förses med ett nytt rör av plast på insidan av det befintliga röret.

Foder- eller strumpmetoden vid relining
Detta är en metod där man låter en polyesterstrumpa mättad med epoxi eller polyester (finns olika material som man använder för att mätta strumpan) utgöra ett nytt självbärande rörsystem inuti det gamla. Strumpan kan vara formsydd eller elastisk så att den klarar dimensionsförändringar. Strumpan vrängs in med tryckluft. Samma tryckluft som för in strumpan i röret expanderar den även mot det gamla röret.

Relining strumpa – Med strumpmetoden har tjockleken på det nya plastlagret mycket små variationer. Där strumpan är intakt är risken liten för otätheter. Strumpmetoden härstammar också direkt från den metod som har använts under flera år för att renovera ledningar i mark och det är en metod med hög grad av automatisering.

Relining med strumpa kan i böjar ge veck på strumpan som ger dimensionsförändringar och ökar risken för att saker fastnar och orsakar stopp. Skarvarna mellan två delar av strumpan kan också utgöra en riskzon eftersom anslutningen mellan dem kan bli otät och för att det kan bli kanter där föremål som spolas ner kan fastna och ge upphov till stopp. Dessa brister åtgärdas om de upptäcks vid garantibesiktningen eller slutbesiktningen, som görs genom kamerainspektion. Därför är det mycket viktigt att denna görs noggrant.

Relining med strumpa anses vara det mest säkra utförandet då strumpan är likvärdigt fylld med polyester eller epoxi genom hela ledningen.

Sprut- eller Spraymetoden vid relining
Denna metod består i att man efter rengöring av rören sprutar på plastmassa i vanligtvis tre lager genom hela avloppssystemet med ett skarvfritt självbärande plastlager som resultat.

Tjockleken ska enligt produktbeskrivningen ligga mellan 3 och 5 mm. Appliceringen görs under direkt kameraövervakning, och varje skikt är så pass tunt att plasten ska härda utan deformation.

En risk med metoden är att plastmassan kan rinna vid appliceringen vilket medför att plastskiktet blir ojämnt i tjocklek. Det är tidskrävande och kräver en teknisk erfarenhet att utföra en spray relining med gott resultat. Det är ofta tämligen svårt att få en jämn tjock yta och att få ut beläggningen jämt speciellt i övergångar och grenar, när man relinar med sprut metoden. Spray relining är ett hantverk som direkt speglar hantverkarens yrkesskicklighet.

Vid den efterföljande kamera besiktningen är det mycket viktigt att ytan kontrolleras och besiktigas mycket noggrant. Risken är stor att man missat områden som blivit för tunna och därmed kan ha en kortare livslängd än beräknat.

 

Besiktning och Granskning av filmer på utfört relinat arbete

Det är av mycket stor vikt att man låter granska filmer på utfört relinings arbete.
Entreprenören filmar alltid utfört relinat arbete varefter de färdigställer rören. För att möjliggöra en rättfärdig besiktning av ett relinat rör är det av stor vikt att entreprenören har filmat rören på rätt vis och med bra belysning enligt specifika bestämmelser som skall vara angivna och överenskomna i förfrågningsunderlaget.

Det är oerhört viktigt att man har ställt rätt krav på entreprenören i många hänseenden men absolut viktigast är det när det gäller filmningen av färdigt rör. Om inte filmningen är korrekt utförd så blir det mycket svårt eller omöjligt att kunna utföra en besiktning.

 

Viktiga råd och tips vid relining – Glöm inte detta

Vanliga detaljer som ofta glöms bort eller som är bra att hålla koll på vid en relinings entreprenad eller efter en relinings entreprenad är färdigställd.

 • Glöm inte bort att åtgärda uppsamlingsledningen
 • Det finns olika metoder att utföra relining på – se till att utforska detta med en expert på området. Detta ska ni naturligtvis göra före det att ni väljer entreprenör och metod
 • Se till att ta fram ett bra förfrågningsunderlag inför relinings entreprenaden. Det är helt avgörande för hur arbetet kommer att genomföras och det resultat som kan förväntas både i kostnader och kvalitet.
 • Entreprenadkontrakt skall skrivas för uppdraget mot entreprenören. Det är viktigt att detta utformas korrekt och naturligtvis tas fram av en tredje part, låt inte entreprenören ta fram det åt er.
 • Spara på alla dokumentation och filmer efter entreprenadens slut, det kan behövas längre fram i tiden
 • Slutbesiktning skall utföras genom granskning av samtliga filmer med skriftlig dokumentation av godkänd besiktningsman från tredje part
 • Garantitider – 2 års besiktning – Håll koll på denna datum och se till att begär och påbörja denna i god tid
 • Garanti besiktning före det att sista datum innan ansvarstiden går ut för entreprenaden – MISSA INTE DETTA

Frågor och svar när det gäller relining

 

KONTAKTUPPGIFTER

RELINING KONTROLL & BESIKTNING

Tel:010-1780 170
E-post: kontakt@reliningkontroll.se

Kontakt och Offertförfrågan >>

 

Vad är relining

Relining eller rörinfodring är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera rör och ledningar.  De gamla rören rensas från sediment och rost och ev. skador åtgärdas, därefter beläggs de invändigt med plastmaterial så att ett nytt plaströr bildas inuti det gamla röret. Istället för att byta ut de gamla och ibland trasiga rören så lagar man dem vilket förlänger livslängden. 

Hur länge har man använt relining som metod

Rörinfodring eller relining startade för drygt 25 år sedan som alternativ metod till traditionell renovering med stambyte.

Vad är BRIF

Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF) är en rikstäckande organisationen
för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har idag 23 medlemsföretag. BRiF har ett samarbetsavtal med Sveriges Byggindustrier.

BRIF utför kontroll och certifiering av entreprenörer

BRiF arbetar med att lyfta kompetensen och höja statusen för branschen. Främst har det handlat om att medlemsföretagen upprätthåller och redovisar en specifik metodbeskrivning för sina arbeten.

BRiF har ett samarbete med SP. Samarbetet innebär att ett kvalitetsprogram (BRiF 3Q) tagits fram som är obligatorisk för alla medlemmar i BRiF som utför relining i fastigheter.
Kvalitetsprogrammets syfte är att öka kvalitetsnivån i reliningbranschen och ge kunder en ökad trygghet. Genom att anlita ett BRiF-anslutet företag som klarat den årliga kontrollen utförd av SP vet kunden att företaget uppfyller nedanstående kriterier.

Livslängd relinade rör

Livslängd för relinade rör
Tester har gjorts på SP där man genom simuleringar och accelererad åldring kan
uppskatta materialets livslängd. Det går dock inte att lämna ett svar på hur lång
livslängden på ett relinat avloppsystem i bruk är, eftersom det till stor del beror på
utförandet och yrkesskickligheten hos hantverkaren. SP:s godkännandebevis visar
på åldersbeständighet på 50 år för själva plasten för vissa metoder, men det är inte
samma sak som att reliningen kommer att hålla i 50 år.

Hur lång tid tar relining i en lägenhet

Det beror på vilken relinings / infodrings metod man använder.

Relining av en lägenhet tar normalt ca 2-3 dagar vid spray relining.
Om man istället infodrar sticken i lägenheten med en strumpa så tar det längre tid beroende på svårighetsgraden etc. men låt säga att det brukar ta ungefär 4-6 dagar.

Tiden det tar beror på en flertal olika detaljer som skicket i ledningarna och hur besvärlig åtkomsten till ledningar och brunnar, rörens dimension och material och naturligtvis har långa ledningarna är inom lägenheten eller dess tillhörande stam.

Så det är mycket som påverkar tidsaspekten

 

Hur påverkas vardagen vid relining i lägenhet

Vid relining så stängs vattnet av från och till under den tid som arbetet pågår.

Kök och badrum stängs ibland bara av under dagtid men detta beror på den metod som entreprenören använder för härdning av materialet.

Toalett och dusch kan göras tillgängliga på annan plats som i källaren i fastigheten eller på gården.

Torrklosset som kan placeras i lägenhet kan ofta beställas separat för den som önskar eller har specifika behov

Teoretisk livslängd på rör

Livslängden är mycket individuell och beror självklart på många olika faktorer och hur stammen eller avloppsledningen används.

Till exempel beror livslängden på kvaliteten på din specifika produkt eller vilken typ av fastighet den är placerad i.

 

Teoretisk livslängd

Tätskikt: 20-30 år
Toalett, tvättställ och badkar: 30-35 år
Vattenledningar av koppar: 50-60 år
Avloppsledningar av gjutjärn: 30-60 år
Avloppsledningar av PVC-plast från 60-70-talet: 20-30 år
Avloppsledningar av plast från senare tid: 40-50 år och mer
Vattenledningar av galvaniserat stål: 30-40 år

Genomsnittsålder för avloppsrör enligt tillgänglig statistik, gäller både plaströr och gjutjärn är 38 år 

Vilka rördimensioner kan relinas

Normalt från 2” (ca 50 mm) till 8” (ca 225 mm) .

Men det renoveraras både mindre och större dimensioner, allt är beroende på förutsättningarna.

Vi skiljer på relining i fastighet och relining i mark.

Relining i mark är än mer vanligt och har pågått under många år

Hur lång tid tar det för plasten att torka vid relining

Det kan ta allt från 4 till 24 timmar för plastmassan att stelna vid relining.
Hur lång tid det tar beror på en mängd olika detaljer.

En relinings entreprenör kan välja att jobba med ett material och metod vid olika tillfällen av olika orsaker. Därav så kan torkningen eller som man också säger den så kallade härdningen av materialet ta olika lång tid.  

Men generellt så kan man säga rörens invändiga tjocklek, valet av material och dess tjocklek, härdnings metod, temperaturen på den omkringliggande luften etc. 

relining sänker dina kostnader

Att renovera avloppsrören genom relining har många fördelar. Sett över tiden som rörens livslängd förlängs så är relining ett billigt alternativ.

Vad kostar relining

Vad kostar det med relining? Kostnaden beror på många olika faktorer, exempelvis vilken typ av fastighet det rör sig om och hur många rör som reliningen omfattar i fastigheten. 

Medlem i BRIF

Relining Kontroll & Besiktning är medlem i BRIF. 

Vi är godkända för reliningprojekt och att utföra besiktning och granskning av inspektions film